Prohlášení o ochraně údajů

Naše společnost přikládá ochraně osobních údajů velký význam a respektuje vaši touhu po soukromí. Níže vás budeme informovat o shromažďování osobních údajů při využívání naší webové stránky. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, obraťte se, prosím, na našeho pracovníka odpovědného za ochranu údajů.

1. Odpovědná osoba 

Odpovědnou osobou podle čl. 4, odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (ONOOÚ) je společnost Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke (viz naši  tiráž).

 

2. Pracovník odpovědný za ochranu údajů 

V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů se, prosím, obracejte na našeho pracovníka odpovědného za ochranu údajů: 

osobně/důvěrně 
pracovník odpovědný za ochranu údajů společnosti Ewald Dörken AG 
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@doerken.de

 

3. Právní základy pro zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se opírá o různé právní základy. Pokud potřebujeme vaše údaje ke splnění smlouvy s vámi nebo k zodpovězení vašich dotazů týkajících se smlouvy, je právním základem pro toto zpracování údajů čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b ONOOÚ. Získáme-li váš souhlas se zpracováním konkrétních údajů, je právním základem čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a ONOOÚ. Některá zpracování údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, přičemž vždy je usilováno o rovnováhu mezi vašimi právem chráněnými zájmy a našimi oprávněnými zájmy. Právním základem je zde čl. 6, odst. 1, písm. f ONOOÚ. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme, je právním základem čl. 6, odst. 1, písm. c ONOOÚ. 

Níže vysvětlujeme, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím naší webové stránky.

 

4. Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu 

Pokud využíváte webovou stránku pouze informativně, tzn. že se nezaregistrujete, ani nám jinak nesdělíte informace (např. prostřednictvím kontaktního formuláře), shromažďujeme následující technické informace (data logfile): 

IP adresu, datum a čas žádosti, časový rozdíl podle greenwichského ústředního času (GMT), obsah žádosti (konkrétní stránku), stav přístupu / stavový kód HTTP, množství přenášených dat, webovou stránku, ze které požadavek přichází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a software prohlížeče. 

Shromažďování těchto údajů je technicky nezbytné, abychom mohli naši webovou stránku zobrazovat a zajistit její stabilitu a bezpečnost. My (a náš poskytovatel služeb) pravidelně nevíme, kdo se skrývá za IP adresou. Výše uvedené údaje nekombinujeme s jinými údaji. 

Shromážděná data předáváme příslušným interním oddělením nebo externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hostingu) ke zpracování, zobrazení webové stránky, tvorbě obsahů nebo technické podpoře. 

Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f ONOOÚ. Vzhledem k tomu, že shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a ukládání v souborech logfile je naprosto nezbytné pro provoz internetové stránky a pro ochranu proti zneužití, převažuje v tomto okamžiku náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

 

5. Bezpečnost údajů 

Učinili jsme rozsáhlá technická a provozní ochranná opatření, aby vaše údaje byly chráněny před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

 

6. Předávání údajů 

K předávání vašich osobních údajů třetí straně v zásadě nedochází, pokud k tomu nejsme ze zákona povinni, nebo pokud není předání údajů nezbytné pro plnění smluvního vztahu, nebo pokud jste s předáním svých údajů výslovně předem nesouhlasili. 

Pokud zpracováním vašich osobních údajů pověřujeme naše poskytovatele služeb, pak v rámci zpracování objednávky v souladu s čl. 28 ONOOÚ zajišťujeme, aby byly řádným způsobem dodrženy předpisy zákona o ochraně dat. 

Zpracování vašich údajů v rámci EU / EHP přikládáme velký význam. Může však dojít k tomu, že využijeme poskytovatele služeb, kteří údaje zpracovávají mimo EU / EHP. V těchto případech zajistíme, aby před předáním vašich osobních údajů bylo u příjemce dosaženo úrovně ochrany údajů srovnatelné se standardy EU.

 

7. Navázání kontaktu e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře 

Navážete-li s námi kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, vámi sdělené údaje uložíme, abychom mohli odpovědět na vaše otázky a žádosti. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f ONOOÚ. Pokud se v našem kontaktním formuláři ptáme na údaje, které nejsou pro navázání kontaktu nutné, jsou vždy označené jako nepovinné. Tyto informace slouží ke specifikaci vašeho požadavku a ke zlepšení zpracování vaší žádosti. Ke sdělení těchto doplňujících informací dochází výslovně na dobrovolné bázi a s vaším souhlasem, čl. 6, odst. 1, písm. a ONOOÚ. Vaše údaje, které jsme obdrželi v rámci navázání kontaktu, budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich shromažďování, váš požadavek bude plně zpracován a nebude zapotřebí další komunikace s vámi nebo s námi.

 

7.1 Komunikace prostřednictvím služby Facebook Messenger 

Této nabídky využívá jako dalšího komunikačního média služba Facebook Messenger společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Údaje a obsahy jsou zpracovávány servery v USA. Společnost Facebook mimoto k reklamním účelům vyhodnocuje metadata komunikace, nikoliv však obsah zpráv. 

Další podrobnosti si, prosím, vyhledejte ve  směrnici pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook.
 

8. Žádost o pracovní místo

Vaše údaje budou použity ke zpracování vaší žádosti a k ​​rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je § 26 odst. 1 ve spojení s § 8 věty 2 BDSG. Dále mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, pokud je to nutné k obraně proti právním nárokům, které by se vůči nám uplatňovaly z procesu podání žádosti o pracovní místo.. Právním základem je čl.6 odst.1 věta 1 písm. f GDPR. Uvedené účely rovněž představují oprávněný zájem na zpracování.

Pokud mezi vámi a námi existuje pracovní vztah, můžeme osobní údaje, které již od vás obdržíme, zpracovávat pro účely pracovního poměru v souladu s § 26 odst. 1 BDSG, pokud se jedná o realizaci nebo ukončení pracovního poměru nebo pro výkon nebo plnění zákona nebo kolektivní smlouvy je k zastupování zájmů zaměstnanců vyžadována smlouva o dílo nebo službu (kolektivní smlouva).

Vaše osobní data nebudou zpracována nad rámec popsaného použití.

Po dokončení procesu podání žádostí budou vaše osobní údaje vymazány nejpozději po 6 měsících, za předpokladu, že vymazání nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy z naší strany nebo pokud jste nám nedali souhlas k delšímu uchovávání. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízeních podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

 

9. Cookies and the inclusion of third-party offers on our website 

Soubory cookie jsou data, která jsou uložena na vašem počítači webovou stránkou, kterou navštívíte a umožňují opětovné přiřazení vašeho prohlížeče. Soubory cookie přenášejí informace o subjektu, který soubor cookie používá. Soubory cookie mohou ukládat různé informace, jako jsou nastavení jazyka, délka návštěv naší webové stránky nebo vámi zadané údaje. Tím se například zabrání tomu, abyste při každém použití museli znovu zadávat požadované údaje do formuláře. Informace uložené v souborech cookie mohou být také použity k rozpoznání preferencí a ke sladění obsahů s oblastmi zájmu. 

Existují různé druhy souborů cookie: Relační soubory cookie jsou data, která jsou v operační paměti uložena pouze dočasně a při zavření prohlížeče se smažou. Trvalé nebo perzistentní soubory cookie se automaticky smažou po určité definované době, která se u jednotlivých souborů cookie může lišit. V případě těchto souborů cookie lze informace uložit na váš počítač i v textových souborech. Také tyto soubory cookie však lze kdykoliv vymazat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. 

Soubory cookie první strany používá ta webová stránka, kterou právě navštěvujete. Informace z těchto souborů cookie smí číst pouze tato webová stránka. Soubory cookie třetích stran používají organizace, které nejsou provozovateli webové stránky, kterou navštěvujete. Tyto soubory cookie používají například marketingové společnosti. 

Právní základy pro potenciální zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a doba jejich uložení se mohou různit. V případě, že jste nám udělili svůj souhlas, je právním základem čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a ONOOÚ. Pokud zpracování údajů probíhá na základě našich převažujících zájmů, je právním základem čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f ONOOÚ. Uvedený účel pak odpovídá našim oprávněným zájmům. 

Soubory cookie používáme k zajištění řádného fungování webové stránky, k poskytování základních funkcí, k měření dosahu a – s vaším souhlasem – k přizpůsobení našich služeb preferovaným oblastem zájmu. Soubory cookie používané na této webové stránce naleznete zde:

Soubory cookie již uložené ve vašem zařízení můžete kdykoli vymazat . Chcete-li ukládání souborů cookie zabránit, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste deaktivovali používání souborů cookie, nemusí jednotlivé funkce naší webové stránky fungovat. 

Při návštěvě naší webové stránky informujeme všechny uživatele naší webové stránky o používání souborů cookies prostřednictvím informačního banneru a upozorníme je na tyto informace o ochraně osobních údajů. Jako uživatel budete také požádáni o souhlas s používáním určitých souborů cookies, zejména souborů cookie pro personalizaci služeb a marketingových opatření. Svůj takto již udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat tím, že prostřednictvím následujícího odkazu otevřete nastavení souborů cookie a odstraníte zaškrtnutí u způsobu zpracování, který jste odsouhlasili.

10.1 Videa YouTube 

Na naší webové stránce používáme služby YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K ochraně vašich osobních údajů využíváme možnost rozšířené ochrany údajů poskytovanou službou YouTube. Pokud otevřete stránku, jejíž součástí je video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube, a přitom se na internetové stránce zobrazí obsah prostřednictvím sdělení ve vašem prohlížeči. Podle údajů od služby YouTube jsou však v „rozšířeném režimu ochrany údajů“ předávány údaje na server YouTube teprve tehdy, když video aktivně spustíte. Pokud jste v tuto chvíli přihlášeni do služby YouTube, jsou informace o vámi sledovaných videích přiřazeny k vašemu účtu u YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se před návštěvou naší webové stránky ze svého účtu odhlásíte. 

Případně mohou být po spuštění videa na YouTube zahájeny další operace ke zpracování dat, na které nemáme žádný vliv. 

Služba YouTube je používána v zájmu vytvoření odpovídající prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f ONOOÚ. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a ONOOÚ; souhlas lze kdykoli odvolat. 

Další informace o ochraně osobních údajů službou YouTube poskytuje společnost Google pomocí následujícího odkazu:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

10.2 Google Analytics 

Tato webová stránka používá s vaším souhlasem Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Odpovědné místo pro uživatele v EU / EHP a ve Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Využívání zahrnuje provozní režim Universal Analytics. Tím je možné přiřadit datům, relacím a interakcím přes více zařízení pseudonym uživatelského ID, a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními. 

Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky vygenerované soubory cookie jsou zpravidla předávány serveru společnosti Google v USA a zde uloženy. Díky aktivaci anonymizace IP na této webové stránce společnost Google vaši IP adresu zkrátí, toto však platí pouze v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a zde zkrácena. 

V souladu s článkem 44 a násl. ONOOÚ jsme přijali nezbytná preventivní opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů pro příjemce ve třetí zemi. 

IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není společností Google slučována s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google tyto informace používá z pověření provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky a sestavila hlášení o vašich webových aktivitách a aby provozovateli webové stránky poskytovala další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. 

Námi zaslané údaje a data spojená se soubory cookie nebo identifikací uživatele (např. ID uživatele) se po 14 měsících automaticky smažou. Vymazání údajů na konci doby uložení se provádí automaticky jednou měsíčně.

Bližší informace o podmínkách používání služby Google Analytics a o ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

Právním základem pro popsané zpracovávání údajů je váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a ONOOÚ. Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucnosti odvolat. 

Ukládání souborů cookie můžete zabránit patřičným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování dat o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete nástroj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Soubory opt-out-cookie zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Abyste zabránili shromažďování údajů prostřednictvím služby Universal Analytics z různých zařízení, musíte provést opt-out na všech používaných systémech. 

Klepnutím sem, nastavíte soubor opt-out:

10.3 Google Tag Manager 

Z důvodu transparentnosti bychom rádi zdůraznili, že používáme systém Google Tag Manager. Sám systém Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager nám usnadňuje navázání a správu našich značek. Značky jsou malé kódové prvky, které slouží mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, k měření dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k nastavení remarketingu, k cílení, testování a optimalizaci webových stránek. Pokud jste tuto funkci deaktivovali, systém Google Tag Manager tuto deaktivaci zohlední. Pro další informace o systému Google Tag Manager viz:  
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

10.4 Double Click 

Tato webová stránka používá marketingový nástroj DoubleClick od společnosti Google. Nástroj DoubleClick používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele, ke zlepšování přehledů výkonnosti kampaně nebo k zabránění tomu, aby se uživateli vícekrát zobrazovaly stejné reklamy. Společnost Google prostřednictvím ID souboru cookie identifikuje, jaké reklamy byly spuštěny a v kterém prohlížeči a dokáže tak zabránit, aby se zobrazily vícekrát. Kromě toho dokáže nástroj DoubleClick pomocí ID souborů cookie zaznamenávat tzv. konverze související s požadavky na reklamu. Jedná se například o případ, kdy uživatel uvidí reklamu DoubleClick a později navštíví webovou stránku inzerenta ve stejném prohlížeči a něco zde zakoupí. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie DoubleClick žádné osobní informace. 

Nemáme žádný vliv na objem a další použití dat, které společnost Google použitím tohoto nástroje získá a informujeme vás proto podle našich vlastních znalostí: Použitím nástroje DoubleClick získá společnost Google informaci o tom, že jste si otevřeli odpovídající část naší internetové prezentace, nebo jste klepli na nějakou naši reklamu. Pokud máte zaregistrovanou nějakou službu společnosti Google, dokáže společnost Google vaši návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Dokonce i když nejste u společnosti Google registrováni, nebo jste se do svého účtu nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu. 

Používané soubory cookie nám kromě toho umožňují zjistit, zda provádíte určité akce na naší webové stránce poté, co jste prostřednictvím nástroje DoubleClick otevřeli nebo klepnuli na některou z našich reklam na Google nebo jiné platformě (sledování konverzí). Nástroj DoubleClick používá tento soubor cookie k pochopení obsahu, se kterým jste na našich webových stránkách komunikovali, aby vám později mohl zasílat cílenou reklamu. 

Kvůli předávání osobních údajů do třetí země (USA) jsme v souladu s čl. 44 a násl. ONOOÚ učinili potřebná preventivní opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů u příjemce ve třetí zemi. 

Další informace o nástroji DoubleClick od společnosti Google naleznete na adrese  www.google.de/doubleclick support.google.com/adsense/answer/2839090 , jakož i o ochraně osobních údajů ve společnosti Google obecně: www.google.de/intl/en/policies/privacy

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a ONOOÚ.

 

11. Vaše práva 

Rádi vám poskytneme informace o tom, zda a jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem (čl. 15 ONOOÚ). Kromě toho máte podle příslušných právních podmínek právo na opravu (čl. 16 ONOOÚ), právo na omezení zpracování (čl. 18 ONOOÚ), právo na výmaz (čl. 17 ONOOÚ) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 ONOOÚ). 

Podle příslušných právních podmínek máte právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 ONOOÚ). 

Pro uplatnění výše uvedených práv se na nás, prosím, obraťte e-mailem na adresu datenschutzbeauftragter@doerken.de nebo poštou na adresu společnost Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke. Uplatnění výše uvedených práv je pro vás bezplatné. 

Nehledě na tato práva a možnost uplatnění dalších právních prostředků podle správního práva máte kdykoliv možnost uplatnit právo na stížnost u orgánu státního dohledu, především v členském státu podle vašeho bydliště, pracoviště nebo místa domnělého porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních dat, která se vás týkají, porušuje předpisy na ochranu dat (čl. 77 ONOOÚ). 

Příslušným orgánem dohledu pro nás je:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko) 
Poštovní přihrádka 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Změny týkající se informací o ochraně osobních údajů 

Vyhrazujeme si právo informace o ochraně osobních údajů změnit a rozšířit. 

Současný stav informací o ochraně osobních údajů je červen 2020.