Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť prikladá ochrane osobných údajov veľký význam a rešpektuje vašu túžbu po súkromí. Ďalej vás budeme informovať o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov.

1. Zodpovedná osoba 

Zodpovednou osobou podľa čl. 4, ods. 7 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (VNOOÚ) je spoločnosť Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke (pozrite našu tiráž). 
 

2. Pracovník zodpovedný za ochranu údajov 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa, prosím, obracajte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov: 

osobne/dôverne 
pracovník zodpovedný za ochranu údajov spoločnosti Ewald Dörken AG 
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@doerken.de 
 

3. Právne základy pre spracovanie osobných údajov 

Spracovanie osobných údajov sa opiera o rôzne právne základy. Pokiaľ potrebujeme vaše údaje na splnenie zmluvy s vami alebo na zodpovedanie vašich otázok týkajúcich sa zmluvy, je právnym základom pre toto spracovanie údajov čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. b VNOOÚ. Ak získame váš súhlas so spracovaním konkrétnych údajov, je právnym základom čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. a VNOOÚ. Niektoré spracovania údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, pričom vždy sa usiluje o rovnováhu medzi vašimi právom chránenými záujmami a našimi oprávnenými záujmami. Právnym základom je tu čl. 6, ods. 1, písm. f VNOOÚ. Pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorej podliehame, je právnym základom čl. 6, ods. 1, písm. c VNOOÚ. 

Nižšie vysvetľujeme, ako spracovávame osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky. 
 

4. Zber osobných údajov pri návšteve našich webových stránok 

Pokiaľ využívate webovú stránku iba informatívne, tzn. že sa nezaregistrujete, ani nám inak neoznámite informácie (napr. prostredníctvom kontaktného formulára), zhromažďujeme nasledujúce technické informácie (data logfile): 

IP adresu, dátum a čas žiadosti, časový rozdiel podľa greenwichského ústredného času (GMT), obsah žiadosti (konkrétnu stránku), stav prístupu/stavový kód HTTP, množstvo prenášaných dát, webovú stránku, z ktorej požiadavka prichádza, prehľadávač, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a softvér prehľadávača. 

Zhromažďovanie týchto údajov je technicky nevyhnutné, aby sme mohli našu webovú stránku zobrazovať a zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť. My (a náš poskytovateľ služieb) pravidelne nevieme, kto sa skrýva za IP adresou. Vyššie uvedené údaje nekombinujeme s inými údajmi. 

Zhromaždené dáta odovzdávame príslušným interným oddeleniam alebo externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. hostingu) na spracovanie, zobrazenie webovej stránky, tvorbe obsahov alebo technickej podpore. 

Právnym základom je čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. f VNOOÚ. Vzhľadom na to, že zhromažďovanie údajov pre poskytovanie webovej stránky a ukladanie v súboroch logfile je absolútne nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky a pre ochranu proti zneužitiu, prevažuje v tomto okamihu náš oprávnený záujem na spracovaní údajov. 
 

5. Bezpečnosť údajov 

Vykonali sme rozsiahle technické a prevádzkové ochranné opatrenia, aby boli vaše údaje chránené pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné postupy sa pravidelne kontrolujú a prispôsobujú technologickému pokroku. 
 

6. Odovzdávanie údajov 

K odovzdávaniu vašich osobných údajov tretej strane v zásade nedochádza, pokiaľ k tomu nie sme zo zákona povinní, alebo pokiaľ nie je odovzdanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, alebo pokiaľ ste s odovzdaním svojich údajov výslovne vopred nesúhlasili. 

Pokiaľ spracovaním vašich osobných údajov poverujeme našich poskytovateľov služieb, potom v rámci spracovania objednávky v súlade s čl. 28 VNOOÚ zaisťujeme, aby sa riadnym spôsobom dodržali predpisy zákona o ochrane dát. 

Spracovanie vašich údajov v rámci EÚ/EHP prikladáme veľký význam. Môže však dôjsť k tomu, že využijeme poskytovateľov služieb, ktorí údaje spracovávajú mimo EÚ/EHP. V týchto prípadoch zaistíme, aby sa pred odovzdaním vašich osobných údajov u príjemcu dosiahla úroveň ochrany údajov porovnateľná so štandardmi EÚ. 
 

7. Nadviazanie kontaktu e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára 

Ak nadviažete s nami kontakt prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, vami oznámené údaje uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a žiadosti. Právnym základom je čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. f VNOOÚ. Pokiaľ sa v našom kontaktnom formulári pýtame na údaje, ktoré nie sú pre nadviazanie kontaktu nutné, sú vždy označené ako nepovinné. Tieto informácie slúžia na špecifikáciu vašej požiadavky a na zlepšenie spracovania vašej žiadosti. K oznámeniu týchto doplňujúcich informácií dochádza výslovne na dobrovoľnej báze a s vaším súhlasom, čl. 6, ods. 1, písm. a VNOOÚ. Vaše údaje, ktoré sme dostali v rámci nadviazania kontaktu, sa vymažú, hneď ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania, vaša požiadavka sa plne spracuje a nebude potrebná ďalšia komunikácia s vami alebo s nami. 
 

7.1 Komunikácia prostredníctvom služby Facebook Messenger 

Túto ponuku využíva ako ďalšie komunikačné médium služba Facebook Messenger spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Údaje a obsahy spracovávajú servery v USA. Spoločnosť Facebook okrem toho na reklamné účely vyhodnocuje metadáta komunikácie, nie však obsah správ. 

Ďalšie podrobnosti si, prosím, vyhľadajte v  smernici pre ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook
 

8. Žiadosť o zamestnanie

Vaše údaje budú použité pri spracovaní Vašej žiadosti a pri rozhodovaní o založení pracovnoprávneho vzťahu. Právnym základom je § 26 ods. 1 v spojení s § 8 veta 2 BDSG. Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané, pokiaľ je to potrebné na ochranu voči právnym nárokom, ktoré by sa na nás uplatňovali z procesu podania žiadosti. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta prvá písmeno f GDPR. Oprávnený záujem na spracovaní spočíva v uvedených účeloch.

Pokiaľ medzi vami a nami vznikne pracovnoprávny vzťah, môžeme ďalej spracúvať už od vás prijaté osobné údaje na účely pracovnoprávneho vzťahu v súlade s §26 ods. 1 BDSG, ak je to nevyhnutné na uskutočnenie alebo skončenie pracovného pomeru, alebo na výkon alebo splnenie práv a povinností pri zastupovaní záujmov zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z kolektívnej zmluvy, zo zmluvy o spoločnosti alebo zo služby ( kolektívna zmluva).

Iné ako popísané použitie uvedeného spracovania vašich údajov ktoré ste uviedli v žiadosti o zamestnanie sa nebudú realizovať.

Po dokončení procesu podávania žiadosti budú vaše osobné údaje vymazané najneskôr po 6 mesiacoch, ak vymazanie nebude v rozpore s inými oprávnenými záujmami z našej strany, alebo ak ste nám nedali súhlas na dlhšie uchovávanie údajov. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaniach podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

 

9. Súbory cookie a integrácia ponúk tretích strán do našej webovej stránky 

Súbory cookie sú dáta, ktoré uloží vo vašom počítači webová stránka, ktorú navštívite a umožňujú opätovné priradenie vášho prehľadávača. Súbory cookie prenášajú informácie o subjekte, ktorý súbor cookie používa. Súbory cookie môžu ukladať rôzne informácie, ako sú nastavenie jazyka, dĺžka návštev našej webovej stránky alebo vami zadané údaje. Tým sa napríklad zabráni tomu, aby ste pri každom použití museli znovu zadávať požadované údaje do formulára. Informácie uložené v súboroch cookie sa môžu tiež použiť na rozpoznanie preferencií a na zladenie obsahov s oblasťami záujmu. 

Existujú rôzne druhy súborov cookie: Relačné súbory cookie sú dáta, ktoré sú v operačnej pamäti uložené iba dočasne a pri zatvorení prehľadávača sa zmažú. Trvalé alebo perzistentné súbory cookie sa automaticky zmažú po určitom definovanom čase, ktorý sa pri jednotlivých súboroch cookie môže líšiť. V prípade týchto súborov cookie je možné informácie uložiť na váš počítač aj v textových súboroch. Tiež tieto súbory cookie však je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom nastavenia vášho prehľadávača. 

Súbory cookie prvej strany používa tá webová stránka, ktorú práve navštevujete. Informácie z týchto súborov cookie smie čítať iba táto webová stránka. Súbory cookie tretích strán používajú organizácie, ktoré nie sú prevádzkovateľmi webovej stránky, ktorú navštevujete. Tieto súbory cookie používajú napríklad marketingové spoločnosti. 

Právne základy pre potenciálne spracovávanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookie a čas ich uloženia sa môžu líšiť. V prípade, že ste nám udelili svoj súhlas, je právnym základom čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. a VNOOÚ. Pokiaľ spracovanie údajov prebieha na základe našich prevažujúcich záujmov, je právnym základom čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. f VNOOÚ. Uvedený účel potom zodpovedá našim oprávneným záujmom. 

Súbory cookie používame na zaistenie riadneho fungovania webovej stránky, na poskytovanie základných funkcií, na meranie dosahu a – s vaším súhlasom – na prispôsobenie našich služieb preferovaným oblastiam záujmu. Súbory cookie používané na tejto webovej stránke nájdete tu : 

Súbory cookie už uložené vo vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať . Ak chcete ukladaniu súborov cookie zabrániť, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavenia svojho internetového prehľadávača. Vezmite, prosím, na vedomie, že pokiaľ ste deaktivovali používanie súborov cookie, nemusia jednotlivé funkcie našej webovej stránky fungovať. 

Pri návšteve našej webovej stránky informujeme všetkých používateľov našej webovej stránky o používaní súborov cookies prostredníctvom informačného bannera a upozorníme ich na tieto informácie o ochrane osobných údajov. Ako používateľ budete tiež požiadaný o súhlas s používaním určitých súborov cookies, najmä súborov cookie na personalizáciu služieb a marketingových opatrení. Svoj takto už udelený súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať tým, že prostredníctvom nasledujúceho odkazu otvoríte nastavenie súborov cookie a odstránite zaškrtnutie pri spôsobe spracovania, ktorý ste odsúhlasili.

9.1 Videá YouTube 

Na našej webovej stránke používame služby YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na ochranu vašich osobných údajov využívame možnosť rozšírenej ochrany údajov poskytovanú službou YouTube. Pokiaľ otvoríte stránku, ktorej súčasťou je video YouTube, nadviaže sa spojenie so servermi YouTube, a pritom sa na internetovej stránke zobrazí obsah prostredníctvom oznámenia vo vašom prehľadávači. Podľa údajov od služby YouTube sa však v „rozšírenom režime ochrany údajov“ odovzdávajú údaje na server YouTube až vtedy, keď video aktívne spustíte. Pokiaľ ste v tejto chvíli prihlásení do služby YouTube, informácie o vami sledovaných videách sa priradia k vášmu účtu v YouTube. Tomu môžete zabrániť tým, že sa pred návštevou našej webovej stránky zo svojho účtu odhlásite

Prípadne sa môžu po spustení videa na YouTube začať ďalšie operácie na spracovanie dát, na ktoré nemáme žiadny vplyv. 

Služba YouTube sa používa v záujme vytvorenia zodpovedajúcej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f VNOOÚ. Pokiaľ sa vyžiadal zodpovedajúci súhlas, prebieha spracovanie výhradne na základe čl. 6, ods. 1, písm. a VNOOÚ; súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Iné informácie o ochrane osobných údajov službou YouTube poskytuje spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/ 
 

9.2 Google Analytics 

Táto webová stránka používa s vaším súhlasom Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovedajúce miesto pre používateľov v EÚ/EHP a vo Švajčiarsku je spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Využívanie zahŕňa prevádzkový režim Universal Analytics. Tým je možné priradiť dátam, reláciám a interakciám cez viac zariadení pseudonym používateľského ID, a tak analyzovať aktivity používateľa vo všetkých zariadeniach. 

Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vygenerované súbormi cookie sa spravidla odovzdávajú serveru spoločnosti Google v USA a tu sa uložia. Vďaka aktivácii anonymizácie IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google vašu IP adresu skráti, toto však platí iba v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tu skrátená. 

V súlade s článkom 44 a nasl. VNOOÚ sme prijali nevyhnutné preventívne opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov pre príjemcov v tretej krajine. 

IP adresa sprostredkovaná vaším prehľadávačom v rámci služby Google Analytics spoločnosť Google nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google tieto informácie používa z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webovej stránky a zostavila hlásenie o vašich webových aktivitách a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytovala ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. 

Nami zaslané údaje a dáta spojené so súbormi cookie alebo identifikáciou používateľa (napr. ID používateľa) sa po 14 mesiacoch automaticky zmažú. 

Vymazanie údajov na konci lehoty uloženia sa vykonáva automaticky raz mesačne. Bližšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics a o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google nájdete na  https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na  https://www.google.com/analytics/terms/sk.html

Právnym základom pre popísané spracovávanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. a VNOOÚ. Svoj súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať. 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť patričným nastavením svojho prehľadávača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť eventuálne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zhromažďovaniu dát o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a takisto spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tým, že si prevezmete a nainštalujete nástroj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Súbory opt-out-cookie zabránia budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Aby ste zabránili zhromažďovaniu údajov prostredníctvom služby Universal Analytics z rôznych zariadení, musíte vykonať opt-out na všetkých používaných systémoch. 

Kliknutím sem nastavíte súbor opt-out:

9.3 Google Tag Manager 

Z dôvodu transparentnosti by sme radi zdôraznili, že používame systém Google Tag Manager. Sám systém Google Tag Manager nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Tag Manager nám uľahčuje nadviazanie a správu našich značiek. Značky sú malé kódové prvky, ktoré slúžia okrem iného na meranie návštevnosti a správanie návštevníkov, na meranie vplyvu online reklamy a sociálnych kanálov, na nastavenie remarketingu, na cielenie, testovanie a optimalizáciu webových stránok. Pokiaľ ste túto funkciu deaktivovali, systém Google Tag Manager túto deaktiváciu zohľadní. Pre ďalšie informácie o systéme Google Tag Manager pozrite:
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
 

9.4 Double Click 

Táto webová stránka používa marketingový nástroj DoubleClick od spoločnosti Google. Nástroj DoubleClick používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantné pre používateľa, na zlepšovanie prehľadov výkonnosti kampane alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi viackrát zobrazovali rovnaké reklamy. Spoločnosť Google prostredníctvom ID súboru cookie identifikuje, aké reklamy boli spustené a v ktorom prehľadávači a dokáže tak zabrániť, aby sa zobrazili viackrát. Okrem toho dokáže nástroj DoubleClick pomocou ID súborov cookie zaznamenávať tzv. konverzie súvisiace s požiadavkami na reklamu. Ide napríklad o prípad, keď používateľ uvidí reklamu DoubleClick a neskôr navštívi webovú stránku inzerenta v rovnakom prehľadávači a niečo tu kúpi. Podľa spoločnosti Google neobsahujú súbory cookie DoubleClick žiadne osobné informácie. 

Nemáme žiadny vplyv na objem a ďalšie použitie dát, ktoré spoločnosť Google použitím tohto nástroja získa a informujeme vás preto podľa našich vlastných znalostí: Použitím nástroja DoubleClick získa spoločnosť Google informáciu o tom, že ste si otvorili zodpovedajúcu časť našej internetovej prezentácie, alebo ste klikli na nejakú našu reklamu. Pokiaľ máte zaregistrovanú nejakú službu spoločnosti Google, dokáže spoločnosť Google vašu návštevu priradiť k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste v spoločnosti Google registrovaní, alebo ste sa do svojho účtu neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu. 

Používané súbory cookie nám okrem toho umožňujú zistiť, či vykonávate určité akcie na našej webovej stránke potom, čo ste prostredníctvom nástroja DoubleClick otvorili alebo klikli na niektorú z našich reklám na Google alebo inej platforme (sledovanie konverzií). Nástroj DoubleClick používa tento súbor cookie na pochopenie obsahu, s ktorým ste na našich webových stránkach komunikovali, aby vám neskôr mohol zasielať cielenú reklamu. 

Kvôli odovzdávaniu osobných údajov do tretej krajiny (USA) sme v súlade s čl. 44 a nasl. VNOOÚ vykonali potrebné preventívne opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov u príjemcu v tretej krajine. 

Iné informácie o nástroji DoubleClick od spoločnosti Google nájdete na adrese  www.google.de/doubleclick support.google.com/adsense/answer/2839090 , ako aj o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google všeobecne:  www.google.de/intl/sk/policies/privacy

Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. a VNOOÚ. 
 

10. Vaše práva 

Radi vám poskytneme informácie o tom, či a aké vaše osobné údaje spracovávame a s akým cieľom (čl. 15 VNOOÚ). Okrem toho máte podľa príslušných právnych podmienok právo na opravu (čl. 16 VNOOÚ), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 VNOOÚ), právo na vymazanie (čl. 17 VNOOÚ) a právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 VNOOÚ). 

Podľa príslušných právnych podmienok máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 VNOOÚ). 

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv sa na nás, prosím, obráťte e-mailom na adresu datenschutzbeauftragter@doerken.de alebo poštou na adresu spoločnosti Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke. Uplatnenie vyššie uvedených práv je pre vás bezplatné. 

Nehľadiac na tieto práva a možnosť uplatnenia ďalších právnych prostriedkov podľa správneho práva máte kedykoľvek možnosť uplatniť právo na sťažnosť u orgánu štátneho dohľadu, predovšetkým v členskom štáte podľa vášho bydliska, pracoviska alebo miesta domnelého porušenia, pokiaľ ste toho názoru, že spracovanie osobných dát, ktoré sa vás týkajú, porušuje predpisy na ochranu dát (čl. 77 VNOOÚ). 

Príslušným orgánom dohľadu pre nás je:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Štátny komisár pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií Severné Porýnie-Vestfálsko) 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 

Zmeny týkajúce sa informácií o ochrane osobných údajov 

Vyhradzujeme si právo informácie o ochrane osobných údajov zmeniť a rozšíriť. 

Súčasný stav informácií o ochrane osobných údajov je jún 2020.