Pokládka DELTA®-FLORAXX TOP
DELTA

Naše riešenia pre spoľahlivú ochranu a drenáž plochých striech

V administratívnych, priemyselných a obchodných budovách tvoria ploché strechy zvyčajne vrchnú časť budovy. Ale tento tvar strechy sa tiež často vyskytuje aj v jednopodlažných a viacpodlažných obytných budovách.

Konštrukcia plochej strechy pozostáva z niekoľkých funkčných vrstiev. Patria sem predovšetkým parozábrana, tepelná izolácia a hydroizolácia. V závislosti od spôsobu využitia plochej strechy, možno pridať aj ochranu proti koreňom, separačné a drenážne vrstvy, ochranné a drenážne fólie, ťažkú ​​povrchovú ochranu strechy vo forme štrkových zásypov, ako aj substrátové a vegetačné vrstvy. Všetky tieto vrstvy musia byť v konštrukcii plochej strechy vzájomne rozumne zladené. Najmä hydroizolácia je silne namáhaná poveternostnými a okolitými vplyvmi a musí byť špeciálne chránená. Predovšetkým však pri plochých strechách hrá dôležitú úlohu profesionálne odvodnenie. Na rozdiel od šikmých striech, sa na plochých strechách môže hromadiť dažďová voda bez účinného odvodnenia. Stojatá voda však zvyšuje riziko zatekania. Okrem toho sa v nej hromadia organické látky - napr. listy stromov - ktoré vedú k dlhodobému poškodeniu hydroizolácie strechy.

Toto sú výzvy, pre ktoré vám v spoločnosti DÖRKEN ponúkame bezpečné, efektívne a ekonomické riešenia v oblasti ochranných a drenážnych fólií v spolupráci s našimi odbornými znalosťami.

Ploché strechy s násypom zo štrku

Ploché strechy zaťažené štrkom nie sú určené na trvalý pobyt osôb ani na užívanie dopravnými prostriedkami. Takéto priestory sú zvyčajne vybavené záťažovou štrkovou vrstvou a zvyčajne sa do nich vstupuje len kvôli údržbárskym a opravárenským prácam. Násyp zo štrku má iba funkciu ochrannú - chrániť pod ním ležiaci strešný plášť pred účinkami slnečného žiarenia a vetra. Vrstva štrku je zároveň dosť ťažká a strešná konštrukcia zasypaná štrkom musí byť  správne dimenzovaná. Pritom je nutné chrániť hydroizoláciú proti mechanickému poškodeniu, ktoré môže nastať ostrým lomeným kameňom v štrku alebo inými vonkajšími vlyvmi. Zvlášť pri pneumatickom aplikovaní štrku na hydroizoláciu je potrebné počítať s vyššou rýchlosťou a nárazmi štrku a väčším množstvom lomených kamienkov. Stabilná ochranná vrstva je teda nevyhnutnosťou. Tá by mala navyše slúžiť na rýchle odvádzanie vody nad hydroizoláciou a tým brániť zanášaniu a usadzovaniu drobných častíc v štrku a taktiež zabrániť vytváraniu zabahnených plôch a nežiadúcemu rastu buriny na streche.

smallRetina 04:36:24 mediumAlias 04:36:24 large 04:36:24 xlarge 04:36:24
DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung unter begehbaren Flächen

Využívané ploché strechy

Rozsiahle plochy plochých striech, stropov budov a podzemných parkovísk ponúkajú ideálne podmienky na využitie ako dopravná komunikácia, hracie a oddychové plochy, alebo ako doplnkové parkovacie miesto. Zrážkové vody a tiež vody z fasády však treba bezpečne odviesť nielen na povrchu ale aj v úrovni hydroizolácie. V rámci konštrukčného riešenia takýchto plôch sa vyžaduje aj účinná plošná drenáž. V opačnom prípade môže stojaca voda destabilizovať skladbu dopravných plôch, napadnúť dlažbu, alebo spôsobiť poškodenie mrazom.

smallRetina 04:36:24 mediumAlias 04:36:24 large 04:36:24 xlarge 04:36:24
DELTA®-TERRAXX ULTRA in der Anwendung unter befahrbaren Flächen

Zelené ploché strechy

Na mnohých plochých strechách môžu vzniknúť aj atraktívne zelené plochy. Tie však kladú dodatočné nároky na strešnú konštrukciu.

smallRetina 04:36:24 mediumAlias 04:36:24 large 04:36:24 xlarge 04:36:24

Drenážna fólia namiesto násypu

Bežná minerálna drenáž zo štrku alebo štrkopiesku môže splniť tieto požiadavky len s veľkým úsilím. Okrem rizika zanášania kalom, ktoré môže viesť k postupnému znižovaniu drenážnej kapacity, je tiež nevýhodou pri plánovaní veľká hrúbka potrebná pre takúto konštrukciu. Vyššie zaťaženie sa navyše premieta do stavebných nákladov z dôvodu väčšieho dimenzovania nosných konštrukcií.

DELTA®-TERRAXX a DELTA®-TERRAXX ULTRA je možné položiť ako vodorovnú drenážnu vrstvu pod využívané plochy na plochých strechách a stropných plochách. Pre tento účel ponúka dvojvrstvová sendvičová fólia obzvlášť vysokú drenážnu schopnosť s konštrukčnou výškou len niekoľko centimetrov a ktorá je pri nízkom statickom zaťažení výrazne vyššia ako pri klasickom štrkovom alebo štrkopieskovom lôžku.