Verklaring over de gegevensbescherming

Ons bedrijf hecht zeer veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert uw wens om privacy. Hiernavolgend informeren wij u over de registratie van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Mocht u nog andere vragen over de omvang met uw persoonsgegevens hebben, neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke conform art. 4 lid 7 EU-algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het bedrijf Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke (zie onze  Impressum).

 

2. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming 

Bij vragen over de gegevensbescherming neemt u contact op met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:
Persoonlijk/vertrouwelijk 
Aan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Ewald Dörken AG
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@doerken.de

 

3. Juridische basis van onze gegevensverwerking

De overeenkomst over de persoonsgegevens kan uiteenlopende juridische basissen hebben. Als wij uw gegevens nodig hebben om een contract met u te vervullen of om aanvragen van u over een contract te beantwoorden, dan is de juridische basis voor deze gegevensverwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG. Vragen wij voor een bepaalde gegevensverwerking uw instemming, dan is de juridische basis art. 6 lid 1. p 1 lit. a AVG. Sommige gegevensverwerkingen voeren wij uit op basis van ons legitieme belang, waarbij steeds een afweging tussen uw te beschermen belangen en onze legitieme belangen plaatsvindt. De juridische basis hierbij is art. 6 lid lit. f AVG. Indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting, waaraan wij onderworpen zijn, te vervullen, dan is de juridische basis art. 6 lid 1 lit. c AVB. 

Hiernavolgend leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens via onze website verwerken.

 

4. Registratie van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u de website puur informatief gebruikt, dus wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt (bijvoorbeeld via een contactformulier), dan registreren wij de volgende technische gegevens (logfilegegevens): 

IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, tijdzoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus /HTTP-statuscode, doorgestuurde gegevenshoeveelheid, website waarvan de aanvraag afkomstig is, browser, bedrijfssysteem, en diens oppervlak, taal en versie van de browsersoftware. 

De registratie van deze gegevens is technisch noodzakelijk om u onze website te tonen en stabiliteit en veiligheid te garanderen. Wij (en onze dienstverleners) weten regelmatig niet wie zich achter een IP-adres verbergt. Wij koppelen de hierboven vermelde gegevens niet aan andere gegevens. 

Wij geven de geregistreerde gegevens door aan de bevoegde interne afdelingen of aan externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijvoorbeeld Hosting) voor de bewerking, de weergave van de website, om inhoud aan te maken en voor de technische support. 

De juridische basis is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG. Omdat de registratie van de gegevens absoluut noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag in logfiles voor het bedrijf van de website en voor bescherming tegen misbruik dringend noodzakelijk zijn, heeft op deze plaats ons legitieme belang voorrang op de gegevensverwerking.

 

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsbeschermingsmaatregelen genomen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast.

 

6. Gegevensoverdracht

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden vindt in de regel niet plaats, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien de doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie of indien u op voorhand uitdrukkelijk met de doorgave van uw gegevens ingestemd heeft. 

Indien onze dienstverleners in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, dan verzekeren wij in het kader van de opdrachtverwerking conform art. 28 AVG dat deze de voorschriften van de wetten over de gegevensbescherming op dezelfde wijze naleven. 

Wij hechten er waarde aan dat uw gegevens binnen de EU / EER verwerkt worden. Het kan echter gebeuren dat wij dienstverleners inzetten die buiten de EU / EER gegevens verwerken. In deze gevallen verzekeren wij dat voordat uw persoonsgegevens doorgestuurd worden, een passend niveau van de gegevensbescherming, vergelijkbaar met de normen binnen de EU, bij de ontvanger tot stand gebracht wordt.

 

7. Contactopname per e-mail of contactformulier

Bij uw contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens door ons bewaard om vragen te beantwoorden en uw zaak te bewerken, Juridische basis in dit verband is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG. Wanneer wij via ons contactformulier vragen stellen uw die niet nodig zijn voor een contactopname, dan hebben wij deze steeds als optioneel gekenmerkt. Deze gegevens dienen om uw aanvraag te concretiseren en om uw zaak beter af te wikkelen. Een mededeling van deze bijkomende gegevens vindt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw instemming plaats, art. 6 lid1 lit. a AVG. Uw gegevens, die wij in het kader van de contactopname ontvangen hebben, worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van hun registratie, uw zaak volledig bewerkt werd en geen verdere communicatie met u noodzakelijk of door u gewenst is.

 

7.1 Communicatie per Facebook Messenger

Dit aanbod gebruikt als bijkomend communicatiemedium de Facebook Messenger van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De gegevens en de inhoud van de communicatie worden via servers in de USA verwerkt. Facebook analyseert bovendien de meta-data van de communicatie voor reclamedoeleinden, echter niet de inhoud van de berichten. 

Meer details vindt u in de  richtlijnen over de gegevensbescherming van Facebook.
 

8. Toepassing

Uw gegevens zullen worden gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag en om te beslissen of een arbeidsverhouding tot stand komt. De rechtsgrondslag is §26 para. 1 juncto § 8 S.2 BDSG. Verder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van rechtsvorderingen die naar aanleiding van dit proces tegen ons worden ingediend. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 para. 1 p.1 lit. f DSGVO. De genoemde doeleinden vormen ook het gerechtvaardigde belang bij de verwerking. Voor zover tussen u en ons een arbeidsverhouding ontstaat, kunnen wij de reeds van u ontvangen persoonsgegevens ten behoeve van de arbeidsverhouding conform §26 para. 1 BDSG verder verwerken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of de beëindiging van de arbeidsverhouding of voor de uitoefening of de vervulling van de rechten en plichten van de belangen van de werknemers, die voortvloeien uit een wet of een collectieve arbeidsovereenkomst, een ondernemings- of dienstenovereenkomst (cao).

Uw aanvraaggegevens zullen niet verder worden verwerkt dan het beschreven gebruik.

Uw persoonsgegevens worden na afronding van de aanvraagprocedure uiterlijk na 6 maanden gewist, voor zover geen ander gerechtvaardigd belang onzerzijds zich tegen het wissen verzet of u ons geen toestemming heeft gegeven voor een langere bewaring. Ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures in het kader van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 

9. Cookies en integratie van derde-aanbiedingen op onze website

Cookies zijn gegevens die vanaf een website, die u bezoekt, op uw computer bewaard worden en die een of koppeling van uw browser mogelijk maken. Door cookies wordt aan de partij, die de cookie instelt, informatie gestuurd. Cookies kunnen verschillende gegevens opslaan, bijvoorbeeld uw taalinstelling, de duur van het bezoek aan onze website of de gegevens die u daar ingevoerd heeft. Daardoor wordt bijvoorbeeld vermeden dat u bij elk gebruik noodzakelijke formuliergegevens opnieuw moet invoeren. De in cookies bewaarde informatie kan ook gebruikt worden om voorkeuren te herkennen en inhoud naar interesses in te delen.   

Er zijn verschillende soorten cookies: sessie-cookies zijn datahoeveelheden die slechts tijdelijk in het werkgeheugen bewaard en gewist worden wanneer u uw browser sluit. Permanente of persistente cookies worden geautomatiseerd na een ingestelde duur gewist die naargelang de cookie kan variëren. De gegevens kunnen bij dit soort cookies ook   in tekstbestanden op uw computer worden bewaard. U kunt echter ook deze cookies via de instellingen van uw browser steeds wissen. 

Eerste aanbieder-cookies worden door de website ingesteld die u op dat ogenblik bezoekt. Alleen deze website mag informatie uit deze cookies lezen. Derde-aanbieder-cookies worden door organisaties gezet die niet exploitant van de website zijn die u bezoekt. Deze cookies worden bijvoorbeeld door marketingbedrijven gebruikt. 

De juridische basis voor mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens door middel van cookies en hun opslagduur kan variëren. Indien u ons een instemming gegeven heeft is de juridische basis art.6 lid1 p.1 lit. a AVG. Indien de gegevensverwerking op basis van ons overwegende legitieme belang gebeurt dan is de juridische basis art. 6 lid 1 p.1 lit. f AVG. Het aangegeven doel komt dan overeen met ons legitieme belang. 

Wij gebruiken cookies om het correcte bedrijf van de website te verzekeren, om fundamentele functionaliteiten ter beschikking te stellen, om de reikwijdte te meten en – met uw instemming – om onze diensten op maat te maken van prioritaire interesses. De op deze website gebruikte cookies vindt u hier:
 

U kunt cookies die reeds op uw toestel bewaard zijn op elk gewenst ogenblik wissen. Wanneer u wilt verhinderen dat cookies worden bewaard, dan kunt u dit via de instellingen in uw internetbrowser doen. Vergeet niet dat bepaalde functies van onze website mogelijkerwijze niet functioneren, wanneer u het gebruik van cookies gedeactiveerd heeft. 

Bij oproep van onze website worden alle gebruikers van onze website bovendien door een infobanner over het gebruik van cookies door ons geïnformeerd en naar deze instructies over de gegevensbescherming verwezen. Daarbij wordt u als gebruiker verzocht om ook uw instemming te geven voor het gebruik van bepaalde, in het bijzonder voor het personaliseren van diensten en voor marketingmaatregelen relevante cookies. Een hierbij een keer door u verstrekte instemming kunt u steeds met het oog op de toekomst herroepen door via de volgende link het cookie-beheer op te roepen en het vinkje achter de verwerking, waarmee u ingestemd heeft, opnieuw te verwijderen.

 

9.1 YouTube video’s

Wij maken op onze website gebruik van diensten van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van   Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hierbij gebruiken wij als bescherming van uw persoonsgegevens de door YouTube ter beschikking gestelde optie van de uitgebreide gegevensbescherming. Wanneer u een pagina oproept, waar een YouTube-video geïntegreerd is, wordt een verbinding met de YouTube-serves tot stand gebracht en daarbij wordt dan de inhoud door mededeling aan uw browser op de website weergegeven. Volgens de instructies van YouTube worden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" echter dan alleen gegevens naar de YouTube-Server gestuurd wanneer u de video actief start. Indien u op dat tijdstip bij YouTube ingelogd bent, wordt de informatie over de door u bekende video’s aan uw lidmaatschapsaccount bij   YouTube toegewezen. U kunt dit verhinderen door zich voor uw bezoek aan onze website uit uw lidmaatschapsaccount af te melden. 

Eventueel kunnen na de start van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsstappen geactiveerd worden, waarop wij geen invloed hebben. 

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een correcte weergave van ons online aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG. Indien een instemming aangevraagd werd vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG; de instemming kan op elk ogenblik herroepen worden. 

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube wordt door Google op de volgende link verstrekt:  https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

 

 

9.2 Google Analytics

Met uw instemming gebruikt deze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Verantwoordelijke autoriteit voor gebruikers in de EU/ EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Het gebruik bevat de bedrijfsmodus Universal Analytics. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere toestellen een aan een pseudonieme User-ID te koppelen en zo de activiteiten van een gebruiker toesteloverschrijdend te analyseren. 

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar bewaard. Door de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. 

Wij hebben de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen conform art. 44 en volgende AVG genomen om een passend niveau van gegevensbescherming bij de ontvanger in het derde-land zo goed mogelijk te garanderen. 

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over het gebruik van de website en van de met internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verstrekken. 

De door ons verzonden en met cookies of gebruiksidentificaties (bijvoorbeeld User-ID) verbonden gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, wiens bewaarduur bereikt is, gebeurt automatisch een keer per maand. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over de gegevensbescherming bij Google vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en/of onder  https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Juridische basis voor de beschreven gegevensverwerking is uw instemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit a AVG. Uw instemming kunt u steeds met werking voor de toekomst herroepen. 

U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren. 

Opt-Out-cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website. Om de registratie door Universal Analytics via verschillende toestellen te verhinderen moet u de Opt-Out op alle gebruikte systemen uitvoeren. 

Klikt u hier dan wordt de Opt-Out-cookie gezet: 

 

9.3 Google Tag Manager

Voor een betere transparantie maken wij erop attent dat wij gebruik maken van de n Google Tag Manager. De Google Tag Manager registreert zelf geen persoonsgegevens. De Tag Manager maakt het ons makkelijker bij de integratie en het beheer van onze tags. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere dienen om traffic en bezoekersgedrag te meten, de uitwerking van online-reclame en sociale kanalen te registreren, remarketing en de uitlijning op doelgroepen in te stellen en websites te testen en te optimaliseren. Wanneer u een deactivering heeft uitgevoerd, houdt de Google Tag Manager rekening met deze deactivering. Voor meer informatie over de Google Tag Manager, zie: 
https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html .

 

9.4 Double Click

Deze website gebruikt de marketing tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruikers relevante advertenties te publiceren, de rapporten over de campagnecapaciteit te verbeteren of te vermijden dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een Cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser gepubliceerd worden en kan zo verhinderen dat deze meerdere keren getoond worden. Bovendien kan DoubleClick met behulp van Cookie-IDs zogenaamde conversions registreren die betrekking hebben op aanvragen voor advertenties. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een   DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de persoon die de reclame doet oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgebonden informatie. 

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google geregistreerd worden en wij informeren u daarom op basis van de stand van onze kennis: door de integratie van DoubleClick krijgt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website opgeroepen of op aan advertentie van ons geklikt heeft. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent en/of niet ingelogd heeft, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.     

Verder maken de gebruikte cookies het ons mogelijk te begrijpen of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u een van onze advertenties op Google of op een ander platform via DoubleClick opgeroepen of erop geklikt heeft (conversion-tracking).   DoubleClick gebruikt deze cookie om de inhoud van uw interactie op onze websites te begrijpen, om u later doelgerichte reclame te kunnen toesturen. Omdat persoonsgegevens naar een derde-land (USA) gezonden worden hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen conform art. 44 en volgende AVG genomen om een passend niveau van gegevensbescherming bij de ontvanger in het derde land zo goed mogelijk te garanderen. 

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u onder  www.google.de/doubleclick und support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen: www.google.de/intl/nl/policies/privacy.  

Juridische basis is uw instemming conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG.

 

10. Uw rechten

Wij geven u graag informatie of en welke persoonsgegevens van u bij ons voor welke doelen verwerkt worden (Art. 15 AVG). Bovendien heeft u onder de betreffende wettelijke voorwaarden recht op correctie (Art. 16 AVG), recht op beperking van de verwerking   (Art. 18 AVG), recht op schrappen (Art. 17 AVG) en recht op gegevensoverdracht (Art. 20 AVG). 

Onder de wettelijke voorwaarden heeft u recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen (Art. 21 AVG). 

Om uw rechten te vrijwaren gelieve zich per e-mail te wenden tot datenschutzbeauftragter@doerken.de of per post tot Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke. Het claimen van uw hierboven vermelde rechten is gratis voor u. 

Onverminderd deze rechten en de mogelijkheid om een ander administratiefrechtelijk of rechtelijk rechtsbevel te presenteren, heeft u steeds de mogelijkheid uw recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke schending, geldend te maken wanneer u denkt dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens gegevensbeschermingsrechtelijke voorschriften schendt (Art. 77 AVG). 

De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Veranderingen van de instructies over de gegevensbescherming

Wij behouden ons voor de instructies over de gegevensbescherming te veranderen en uit te breiden. 

De actuele stand van de instructies over de gegevensbescherming is juni 2020.