Deklaracja prywatności

Nasza firma przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i szanuje Państwa pragnienie zachowania prywatności. W dalszej części informujemy Państwa odnośnie wykorzystywania danych osobowych podczas użytkowania naszych strony internetowej. W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

1. Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia podstawowego UE odnośnie ochrony danych (DSGVO) jest Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke (patrz nasza  stopka redakcyjna). 
 

2. Inspektor ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: 

Osobiste/poufne 
Do inspektora ochrony danych osobowych Ewald Dörken AG 
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg 
e -Mail: datenschutzbeauftragter@doerken.de 
 

3. Podstawa prawna naszego przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych może opierać się na różnych podstawach prawnych. Jeżeli Państwa dane są nam potrzebne do realizacji umowy z Państwem lub do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące umowy, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO. Jeżeli uzyskamy Państwa zgodę na konkretne przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. zdanie 1 lit. a DSGVO. Niektóre dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zawsze stawiając Państwa wymagające ochrony interesy przed naszymi uzasadnionymi interesami. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 f DSGVO. O ile przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. 

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej. 
 

4. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Korzystając z witryny internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie zarejestrują się Państwo lub w inny sposób nie udzielą nam Państwo informacji (np. poprzez formularz kontaktowy), gromadzimy następujące informacje techniczne (dane Logfile): 

adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod statusu http, przesyłana aktualnie ilość danych, strona internetowa, z której nadchodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny, jego płaszczyzna, język i wersja oprogramowania przeglądarki. 

Gromadzenie tych danych jest technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. My (i nasz dostawca usług) nie wiemy, kto ukrywa się za adresem IP. Nie łączymy powyższych danych z innymi danymi. 

Zebrane dane przekazujemy odpowiednim działom wewnętrznym lub zewnętrznym usługodawcom, kontrahentom (np. hosting) w celu ich przetwarzania, prezentacji na stronie internetowej, tworzenia treści lub wsparcia technicznego. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Ponieważ gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania plików dziennika systemowego jest absolutnie konieczne dla funkcjonowania strony internetowej i ochrony przed nadużyciami, nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych ma większą wagę. 
 

5. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy obszerne techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze, aby ochronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasza procedura bezpieczeństwa jest regularnie kontrolowana i dostosowywana do postępu technicznego. 
 

6. Przesyłanie danych

Przekazywanie Państwa danych osobowych stronom trzecim nie ma zasadniczo miejsca, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami lub gdy przekazywanie danych jest wymagane dla celów realizacji stosunków umownych lub gdy wyrazili Państwo wyraźnie zgodę na przekazywanie swoich danych. 

O ile nasi usługodawcy przetwarzają na nasze zlecenie dane osobowe, zapewniamy w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 DSGVO, że w ten sam sposób przestrzegają oni przepisów o ochronie danych. 

Przywiązujemy dużą wagę do przetwarzania Państwa danych w ramach UE/EOG. Może się jednak zdarzyć, że będziemy korzystać z usług dostawców usług, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG. W takich przypadkach zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych u odbiorcy porównywalny ze standardami obowiązującymi w UE przed przekazaniem Państwa danych osobowych. 
 

7. Nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane w celu odpowiedzi na Państwa pytania i przetworzenia Państwa spraw. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Jeżeli za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego prosimy o podanie informacji, które nie są niezbędne do zawarcia kontaktu, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do skonkretyzowania Państwa zapytania oraz do lepszej realizacji Państwa sprawy. Przekazanie tych dodatkowych danych odbywa się wyłącznie dobrowolnie i za Państwa zgodą, art. 6 ust.1 a DSGVO. Państwa dane, które otrzymaliśmy w trakcie kontaktu z Państwem, zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, Państwa wniosek zostanie w pełni przetworzony i nie będzie konieczna lub pożądana przez Państwa dalsza komunikacja z Państwem. 
 

7.1 Komunikacja poprzez Facebook Messenger

Ta oferta wykorzystuje jako dodatkowe medium komunikacji Facebook Messenger firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dane oraz treści komunikacji są przetwarzane poprzez serwery w USA. Facebook analizuje ponadto metadane dla celów reklamowych, jednakże nie treść wiadomości. 

Dodatkowe szczegóły zawiera  dyrektywa ochrony danych Facebook
 

8. Aplikacja

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@ddf.pl

Masz prawo:

 1. żądać od Dorken informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane, jest jesteś uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
 2. sprostować Twoje dane osobowe. Jeżeli uzyskasz informację o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Dorken są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
 3. żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Dorken nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
 4. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

  a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym spółka Dorken będzie weryfikowała ich prawidłowość;

  b. kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Dorken;

  c. Dorken nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

  d. wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Dorken co do zasadności sprzeciwu;
   
 5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Dorken;
 6. przenieść Twoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłaś/eś do Dorken, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądałaś/eś przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw wyślij pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1 i wskaż nam, z którego prawa chcesz skorzystać.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach prowadzenia rekrutacji do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Masz prawo wnieść skargę do PUODO na Dorken w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważasz, że Dorken przetwarza Twoje dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Twoich praw.

 

9. Pliki cookie i integracja ofert osób trzecich na naszej stronie internetowej

Pliki cookie to dane, które są zapisywane na Państwa komputerze przez stronę internetową, którą Państwo odwiedzają i które umożliwiają zmianę przypisania Państwa przeglądarki. Pliki cookie przekazują informacje do strony, która korzysta z pliku cookie. Pliki cookie mogą przechowywać różne informacje, takie jak Państwa ustawienia językowe, czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej lub wpisy na niej dokonywane. Pozwala to uniknąć np. konieczności ponownego wprowadzania wymaganych danych za każdym razem, gdy korzystają Państwo z formularza. 

Informacje przechowywane w plikach cookie mogą być również wykorzystywane do identyfikacji preferencji i dostosowania treści do obszarów zainteresowania. Są różne rodzaje systemów plików cookie: Session cookies to ilości danych, które są zapisywane w pamięci roboczej tylko tymczasowo i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Tego rodzaju cookies są w sposób zautomatyzowany usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku cookie. Dzięki temu rodzajowi plików cookie informacje mogą być również zapisywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze. Można jednak w każdej chwili usunąć te pliki cookie za pomocą ustawień Państwa przeglądarki. 

Pliki cookie pierwszego oferenta są ustawiane przez stronę internetową, którą Państwo aktualnie odwiedzają. Tylko ta strona może odczytywać informacje z tych plików cookie. Pliki cookie osób trzecich są ustawiane przez organizacje, które nie są operatorami odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Te pliki cookie są wykorzystywane na przykład przez firmy marketingowe. 

Podstawa prawna ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie oraz okres ich przechowywania mogą się różnić. O ile udzielili nam Państwo zgody, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. O ile przetwarzanie danych opiera się na naszym przeważającym uzasadnionym interesie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Podany cel odpowiada zatem naszemu uzasadnionemu interesowi. 

Używamy plików cookie w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji strony internetowej, zapewnienia podstawowych funkcji, pomiaru zasięgu i - za Państwa zgodą - dostosowania naszych usług do preferowanych obszarów zainteresowania. Pliki cookie używane na tej stronie internetowej można znaleźć tutaj: 

W każdej chwili można usunąć pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli chcą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, można to zrobić za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączą Państwo możliwość korzystania z plików cookie. 

Przy wywoływaniu naszej strony internetowej, wszyscy użytkownicy naszej strony internetowej są również informowani przez baner informacyjny o wykorzystaniu przez nas plików cookie i odsyłają do tych informacji o ochronie danych. Państwo jako użytkownik zostaną również poproszeni o wyrażenie zgody na korzystanie z niektórych plików cookie, które są istotne w szczególności dla personalizacji usług i działań marketingowych. Po wyrażeniu zgody, mogą ją Państwo ją odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość przez przywołanie zarządzaniem plikami cookie za pomocą poniższego linku i usunięcie zaznaczenia za przetwarzaniem, na które wyrazili Państwo zgodę.

9.1 Filmy wideo YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firma Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do ochrony Państwa danych osobowych korzystamy z rozszerzonej opcji ochrony danych udostępnionej przez YouTube. Gdy użytkownik odwiedza stronę, na której osadzony jest film wideo YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treść jest wyświetlana na stronie poprzez powiadomienie do przeglądarki. Jednakże, według danych YouTube, w „trybie zwiększonej prywatności” dane są wysyłane do serwera YouTube dopiero po aktywnym uruchomieniu filmu. Jeśli są Państwo w tym czasie zalogowani w serwisie YouTube, informacje o oglądanych filmach będą powiązane z Państwa kontem członkowskim YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta członkowskiego przed wejściem na naszą stronę. 

Możliwe jest, że po uruchomieniu filmu na YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. 

Korzystanie z YouTube odbywa się w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Jeżeli uzyskano zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili. 

Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube znajduje się pod poniższym linkiem:  https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/ 
 

9.2 Google Analytics

Za Państwa zgodą, ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Podmiotem odpowiedzialnym dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Zastosowanie obejmuje tryb pracy Universal Analytics. W ten sposób możliwe jest przyporządkowanie danych, sesji i interakcji poprzez wiele urządzeń do pseudonimowego ID użytkownika, analizując w ten sposób aktywności naszych użytkowników z uwzględnieniem urządzeń. 

Google Analytics wykorzystuje cookies, które umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje tworzone przez plik cookie na temat wchodzenia przez Państwa na tę stronę są przesyłane z reguły na serwer firmy Google w USA i tam są zapisywane. Na skutek uaktywnienia anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP w obrębie krajów członkowskich Unii Europeskiej lub w innych krajach objętych umową Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam jest skracany. 

Podjęliśmy niezbędne środki ostrożności zgodnie z art. 44 i nast. DSGVO w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych odbiorcy w państwie trzecim w jak największym stopniu. 

Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać Google te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, celem zestawienia raportów odnośnie aktywności na stronie internetowej oraz celem realizacji innych usług związanych z korzystaniem z internetu przez użytkownika strony internetowej. 

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie lub identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. 

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub pod adresem  https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Podstawą prawną dla opisanego przetwarzania danych jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Zgodę taką mogą Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać ze skutkiem przyszłym. 

Można wyłączyć zapisywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie wykorzystywać w pełnym zakresie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej danych (łącznie z adresem IP)   przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Opt-Out-Cookies zapobiega rejestracji Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzin na tej stronie internetowej. Aby zapobiec rejestracji poprzez Universal Analytics za pomocą różnych urządzeń, należy przeprowadzić opt-out na wszystkich wykorzystywanych systemach. 

Po kliknięciu tutaj nastąpi ustawienie Opt-Out-Cookie: 

 

9.3 Google Tag Manager

Ze względów przejrzystości informujemy, że stosujemy Google Tag Manager. Google Tag Manager nie rejestruje sam żadnych danych osobowych. Tag Manager ułatwia nam włączenie i zarządzanie naszymi tagami. Tagi są to małe elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu oraz zachowania użytkowników, rejestracji skuteczności reklamy online i kanałów społecznościowych, ustawieniu remarketingu oraz ukierunkowania na grupy docelowe oraz testowaniu i optymalizacji stron internetowych. Po przeprowadzeniu dezaktywacji, ta dezaktywacja zostanie uwzględniona przez Google Tag Manager. Dodatkowe informacje odnośnie Google Tag Manager patrz: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
 

9.4 Double Click

Ta strona korzysta z narzędzia marketingowego DoubleClick by Google. DoubleClick używa plików cookie do dostarczania reklam, które są istotne dla użytkowników, do poprawy raportów wydajności kampanii lub do uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam ponownie. Google używa identyfikatora cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiec ich wyświetlaniu więcej niż raz. DoubleClick może również używać identyfikatorów cookie do rejestracji tzw. Conversions, które mają odniesienie do zapytań związanych z reklamami. Na przykład, jeśli użytkownik zobaczy ogłoszenie DoubleClick, a następnie skorzysta z tej samej przeglądarki, aby przejść na stronę internetową reklamodawcy i dokonać zakupu. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. 

Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację DoubleClick, Google otrzymuje od nas informacje o tym, że użytkownik przywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął na reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z usług Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są zalogowani, możliwe jest, że usługodawca dowie się i zapisze Państwa adres IP. 

Ponadto, używane przez nas pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje pewne działania na naszej stronie internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam w Google lub na innej platformie poprzez DoubleClick (Conversion Tracking). DoubleClick używa tego pliku cookie do zrozumienia treści, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje na naszych stronach internetowych, abyśmy mogli później wysyłać użytkownikowi ukierunkowane reklamy. 

Ze względu na przesyłanie danych osobowych do kraju trzeciego (USA) podjęliśmy niezbędne środki ostrożności zgodnie z art. 44 i nast. DSGVO w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych odbiorcy w państwie trzecim w jak największym stopniu. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat DoubleClick by Google, proszę odwiedzić  www.google.de/doubleclick oraz  support.google.com/adsense/answer/2839090 , natomiast odnośnie ogólnej ochrony danych Google: www.google.de/intl/pl/policies/privacy

Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. 
 

9.5 Akcja odwiedzających Pixel Facebook

Za Państwa zgodą stosujemy na naszej stronie internetowej „akcję odwiedzających Pixel“ firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Za jej pomocą możemy śledzić akcje użytkowników, w jaki sposób przeglądali oni lub klikali ogłoszenia reklamowe Facebook. W ten sposób możemy rejestrować skuteczność ogłoszeń reklamowych Facebooka dla celów statystyki i badania rynku. Zarejestrowane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym Państwa informujemy. Facebook może połączyć te dane z Państwa kontem Facebook i wykorzystywać również do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą korzystania z danych Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy/

W ten sposób Facebook oraz jego partnerzy mogą umożliwić włączanie ogłoszeń reklamowych na i poza Facebookiem. Ponadto do tych celów mogą również być zapisywane cookies na Państwa komputerze. 

Należy pamiętać, że w tym przypadku może dojść do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (USA). W tym przypadku podjęliśmy największe możliwe środki ostrożności zgodnie z art. 44 i nast. DSGVO, tak aby przed przekazaniem Państwa danych osobowych odbiorca zagwarantował w miarę możliwości odpowiedni poziom ochrony danych porównywalny ze standardami obowiązującymi w UE. 

Proszę kliknąć tutaj,  jeżeli chcą Państwo odwołać swoją zgodę. 

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wg art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. 
 

10. Państwa prawa

Chętnie udzielimy Państwu informacji, czy i w jakim celu Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane (art. 15 DSGVO). Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO), prawo do usunięcia (art. 17 DSGVO) oraz prawo do przekazywania danych (art. 20 DSGVO), z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów prawnych. 

Zgodnie z prawem mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DSGVO). 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres datenschutzbeauftragter@doerken.de lub listowny na adres Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke. Korzystanie z powyższych praw jest dla Państwa bezpłatne. 

Bez uszczerbku dla tych praw i możliwości dochodzenia wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych (art. 77 organu ochrony danych). 

Organem regulacyjnym odpowiedzialnym dla nas jest: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
e-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 

Zmiany wskazówek odnośnie ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oraz do rozszerzenia wskazówek odnośnie ochrony danych. 

Obecny stan wskazówki odnośnie ochrony danych to czerwiec 2020.